top of page

נספח 1 – קטעי הברית החדשה

 

בראשית יב:1–3 - עכשיו אמר ה' לאברם: "לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראה לך. 2 אעשה ממך לגוי גדול, ואברך אותך, ואגדל את שמך, למען תהיה ברכה. 3 אברך את המברכים אותך ואת המקלל אותך אקלל; ובך יתברכו כל משפחות הארץ".

 

ירמיהו 31:31–39 - בוודאי באים הימים, נאום ה', שבהם אכרת ברית חדשה עם בית ישראל ובית יהודה. 32 לא יהיה כמו הברית אשר כרתתי עם אבותיהם כאשר אחזתי בידם להוציאם מארץ מצרים ברית אשר הפרו, אף שהייתי בעליהם, נאמר ה'. 33 אבל זו היא הברית אשר אכרת עם בית ישראל אחר הימים ההם, נאום ה': נתתי תורתי בתוכם וכתובה על לבם; ואני אהיה להם לאל, והם יהיו לי לעם. 34 לא ילמדו עוד זה את זה ולא יאמרו זה לזה: דעו את ה', כי יכירו אותי כולם, מקטנם ועד הגדול, נאום ה'; כי אסלח על עוונם, ולא זכר עוד את חטאתם. 35 כה אמר יהוה הנותן את השמש לאור ביום ואת סדר הירח הקבוע ואת הכוכבים לאור בלילה, המעורר את הים עד שישאגו גליו ה' צבאות שמו: 36 אם הסדר הקבוע הזה ייפסק מעודי, נאמר ה', אז יפסיקו גם צאצא ישראל להיות גוי לפניי לעד. 37 כה אמר ה' אם ניתן למדוד את השמים ממעל ולחקור את יסודות הארץ למטה, אז אדחה את כל זרעי ישראל על כל אשר עשו, אמר ה'. 38 ודאי באים הימים, נאום ה', שבהם תיבנה העיר לה' ממגדל חננאל עד שער הפינה. 39 וחבל המדידה יצא יותר רחוק, ישר אל הגבעה גארב, ואז יפנה לגואה.

 

יחזקאל ל"ו:22–36 - על כן אמור לבית ישראל כה אמר ה' אלוה: לא למענך בית ישראל אני עומד לפעול כי אם למען שמי קדשי אשר חיללת בין הגויים אשר באת אליהם. 23 אקדש את שמי הגדול אשר חילל בגוים ואשר חיללתם בתוכם; וידעו הגויים כי אני ה', נאום ה' אלהים, כאשר אראה דרכך את קדושתי לעיניהם. 24 אקח אתכם מן הגויים ואקבץ אתכם מכל הארצות ואביא אתכם אל ארצכם. 25 אנכי יזרק עליך מים נקיים ותהיה נקי מכל טמאותיך ומכל אלילייך אטהר אותך. 26 לב חדש אתן לך ורוח חדשה אשים בתוכך; ואסיר מגופך את לב האבן ונתתי לך לב בשר. 27 אני אשים את רוחי בתוככם, ואעשה אתכם אחרי חוקתי ותשמר לקיים את משפטי. 28 אז תחיו בארץ אשר נתתי לאבותיכם; ואתם תהיו לי לעם, ואני אהיה לכם לאל. 29 אציל אתכם מכל טומאותיכם, ואזמין את התבואה והרבתה ולא אטיל עליכם רעב. 30 אעשה את פרי העץ ואת תבואת השדה להרבות, למען לא תסבול עוד חרפת רעב בין העמים. 31 אז תזכרו את דרכיכם הרעות ואת מעשיכם אשר לא היו טובים; ותסעו את את עצמיך על עווניכם ועל מעשיכם התועבים. 32 לא למענך אפעל, אמר ה' אלהים; תן לזה להיות ידוע לך. בושה וחרדה על דרכיך, בית ישראל. 33 כה אמר יהוה אלהים ביום אשר אנקה אתכם מכל עוונותיכם אשים את העיירות והשממות תיבנה מחדש. 34 את הארץ אשר הייתה עבדה במקום שממה אשר הייתה לעיני כל העוברים. 35 ויאמרו: "הארץ הזאת שהייתה שממה נעשתה כגן עדן; והעיירות החורבות והשוממות וההרוסות עכשיו מיושבות ומבצרות". 36 וידעו הגויים הנשארים מסביבך כי אני ה' בניתי מחדש את המקומות ההרוסים ושתלתי מחדש את השממה; אני, ה', דיברתי, ואעשה זאת.

לוקס 22:20 - והוא עשה את אותו הדבר עם הכוס לאחר הסעודה, לאמר: "הכוס הזו שנשפך עבורכם היא הברית החדשה בדמי.

 

יוחנן ט"ז 7–14 - אף על פי כן אני אומר לכם את האמת: תועלתכם שאלך, כי אם לא אלך, הפרקליט לא יבוא אליכם; אבל אם אלך, אשלח אותו אליך. 8 ובבואו יוכיח את העולם על חטא וצדקה ומשפט: 9 על חטא כי אינם מאמינים בי; 10 על צדקה כי אני הולך אל האב ולא תראו אותי עוד; 11 על משפט, כי שליט העולם הזה נידון. 12 "עדיין יש לי הרבה דברים לומר לך, אבל אתה לא יכול לשאת אותם עכשיו. 13 כאשר תבוא רוח האמת, הוא ידריך אותך אל כל האמת; כי לא ידבר על עצמו, אלא ידבר כל אשר ישמע, והוא ידבר לכם את הדברים הבאים. 14 הוא יפאר אותי כי הוא יקח את אשר שלי ויגיד לך.

 

האפסיים ב':1–10  - אתה היית מת דרך העבירות והחטאים 2 שבהם חיית פעם, בעקבות מהלך העולם הזה, בעקבות שליט כוח האוויר, הרוח הפועלת כעת בקרב הסוררים. 3 כולנו חיינו פעם ביניהם בתשוקות בשרנו, בעקבות רצונות הבשר והחושים, והיינו מטבענו ילדי זעם, כמו כולם. 4 אבל אלוהים העשיר ברחמים, מתוך האהבה הגדולה שבה אהב אותנו 5 גם כשהיינו מתים בעוונותינו, חי אותנו יחד עם המשיח - בחסד נושעת - 6 והקים אותנו עם אותו והושיבנו עמו בשמים במשיח ישוע, 7 כדי שיוכל להראות בעולמות הבאים את העושר הבלתי נסבל של חסדו בחסד כלפינו במשיח ישוע. 8 כי בחסד נושעתם באמונה, וזה לא מעשה ידיכם; זוהי מתנת אלוהים - 9 לא תוצאה של מעשים, כדי שאיש לא יתפאר. 10 כי אנחנו מה שהוא עשה אותנו, ברא במשיח ישוע למעשים טובים, אשר אלוהים הכין מראש להיות דרך חיינו.

 

העברים ח:8–13 - אלוהים מוצא בהם פגם כשהוא אומר: "באים ימים, נאום ה', אשר אקים ברית חדשה עם בית ישראל ועם בית יהודה; ט לא כמו הברית אשר כרתי עם אבותיהם ביום אשר אחזתי בידם להוציאם מארץ מצרים; כי לא נשמרו בבריתי ולא היה לי לא נדגדתי אליה נאם ה'. 10 זאת הברית אשר אכרת עם בית ישראל אחר הימים ההם, נאום ה': אשים את תורותי בנפשם וכתבתי אותם על לבם ואהיה להם לאל והם יהיו לי. אנשים. 11 ולא ילמדו איש את רעהו ולא יאמרו זה לזה 'דע את ה', כי כולם יכירו אותי, מקטנם ועד הגדול. 12 כי ארחם על עוונותיהם ולא אזכור עוד את חטאיהם." 13 כשדיבר על "ברית חדשה", הוא הפך את הראשונה למיושנת. ומה שמתיישן ומזדקן ייעלם במהרה.

 

עברים ט' ט"ו - מסיבה זו הוא מתווך של ברית חדשה, כדי שיקבלו הנקראים את הירושה הנצחית המובטחת, כי אירע מוות שגואל אותם מהעבירות שבברית הראשונה.

תוכנת התנ"ך לוגו

נספח 2

יהירות מאפיינת את הרשע כיחס של הלב

מרקוס ז':21–22 (NRSV) - 21 כי מבפנים, מלב האדם, מגיעות כוונות רעות: זנות, גניבה, רצח, 22 ניאוף, קמצנות, רשע, הונאה, זלזול, קנאה, לשון הרע, גאווה, שטות.


איוב 35:12 (NRSV) - 12 שם הם זועקים, אבל הוא לא עונה, בגלל גאוות הרשע.


תהילים 10:2–11 (NRSV) - 2 ביהירות הרשעים רודפים את העניים - יתפסו אותם בתכניות שהמציאו. 3 כי הרשעים מתפארים בתשוקות לבם, תאבי הרווח מקללים ומתנערים מה'. 4 בגאוות פניהם אומרים הרשעים: "לא יחפש אלהים"; כל מחשבותיהם הן: "אין אלוהים". 5 דרכיהם צולחות בכל עת; משפטיך מרמה, מעיניהם; באשר לאויביהם, הם לועגים להם. 6 הם חושבים בלבם: "לא נתרגש; לאורך כל הדורות לא נפגוש במצוקה." 7 פיהם מלא קללה ורמייה ודחק; תחת לשונם רעות ועוון. 8 הם יושבים במארבים בכפרים; במקומות מסתור רוצחים חפים מפשע. עיניהם מתבוננים בחסרי ישע; ט הם אורבים בסתר כמו אריה בסתר שלו; הם אורבים כדי לתפוס את העניים; הם תופסים את העניים וגוררים אותם ברשתם. 10 הם מתכופפים, הם משתופפים, וחסרי ישע נופלים בכוחם. 11 הם חושבים בליבם: "אלוהים שכח, הוא הסתיר את פניו, הוא לא יראה אותם לעולם".


תהילים 73:3–12 (NRSV) - 3 כי קינאתי ביהיר; ראיתי את השגשוג של הרשעים. 4 כי אין להם כאב; גופם בריא וחלק. 5 הם אינם בצרות כמו אחרים; הם לא סובלים כמו אנשים אחרים. 6 על כן הגאווה היא המחרוזת שלהם; אלימות מכסה אותם כמו בגד. 7 עיניהם נפחו משמונה; לבם גדוש בשטויות. ח הם לועגים ומדברים בזדון; במרומים הם מאיימים בדיכוי. 9 הם שמו את פיהם אל השמים ולשונותיהם נעות על פני הארץ. 10 על כן פנו העם וישבחו אותם ולא מצאו בהם פגם. 11 והם אומרים: "איך אלוהים יכול לדעת? האם יש ידיעה אצל עליון?" יב כאלו רשעים; תמיד בנוח, הם מתרבים בעושר.


תהילים 94:3–7 (NRSV) - 3 הוה, עד מתי רשעים, עד מתי ישמחו הרשעים? 4 הם שופכים את דבריהם המתנשאים; כל עושי הרשע מתפארים. 5 הם מרסקים את עמך ה' ופוגעים בנחלתך. 6 הם הורגים את האלמנה ואת הזר, הם רוצחים את היתום, 7 והם אומרים: "ה' לא רואה; אלוהי יעקב אינו קולט".


מלאכי 3:15 (NRSV) - 15 עכשיו אנו סופרים את היהירים שמחים; עושי הרשע לא רק משגשגים, אלא כשהם מעמידים את אלוהים במבחן הם בורחים".


הרומאים 1:28–31 (NRSV) - 28 ומכיוון שהם לא ראו לנכון להכיר באלוהים, אלוהים הסגיר אותם למוח מושפל ולדברים שאסור לעשות. 29 הם מלאו כל מיני רשע, רע, חמדה, זדון. מלאי קנאה, רצח, ריב, הונאה, ערמומיות, הם רכלנים, 30 משמיצים, שונאי אלוהים, חצופים, מתנשאים, מתפארים, ממציאים רוע, סוררים בהורים, 31 טיפשים, חסרי אמונה, חסרי לב, חסרי רחמים.


חבקוק 2:4–5 (NRSV) - 4 תראו את הגאים! רוחם אינה נכונה בהם, אך צדיקים חיים באמונתם. 5 יתר על כן, העושר בוגד; המתנשאים אינם מחזיקים מעמד. הם פותחים את גרונם לרווחה כשאול; כמו מוות אף פעם אין להם מספיק. הם אוספים לעצמם את כל העמים, ואוספים את כל העמים כשלהם.


לוקס 18:9 (NRSV) - 9 הוא גם סיפר את המשל הזה לכמה שבטחו בעצמם שהם צדיקים והתייחסו לאחרים בבוז: "שני אנשים עלו להתפלל להיכל, האחד פרוש והשני גבאי מסים. . 11 הפרוש, שעמד לבדו, התפלל כך: 'אלוהים, אני מודה לך שאני לא כמו אנשים אחרים: גנבים, נוכלים, נואפים, או אפילו כמו הגבאי הזה. 12 אני צם פעמיים בשבוע; אני נותן עשירית מכל הכנסתי״. 13 אבל הגבאי, שעמד רחוק, אפילו לא נשא את עיניו לשמים, אלא היכה בחזהו ואמר: 'אלוהים, רחם עלי חוטא!' 14 אני אומר לכם, האיש הזה ירד לביתו מוצדק יותר מאשר השני; כי כל המתנשאים יתנשאו, אבל כל המשפילים יתנשאו". [1]


2 פטרוס 2:10–12 (NRSV) - 10 - במיוחד אלה שמפנקים את בשרם בתאוות מושחתות, ושבוזים לסמכות. נועזים ורצוניים, הם אינם חוששים להשמיץ את המפוארים, 11 ואילו מלאכים, על אף שהם גדולים בכוחם ובכוחם, אינם מביאים עליהם משפט לשון הרע מאת ה'. 12 עם זאת, האנשים האלה הם כמו חיות לא רציונליות, יצורים של אינסטינקט בלבד, שנולדו כדי להיתפס ולהרוג. הם משמיצים את מה שהם לא מבינים, וכאשר היצורים האלה יושמדו, הם גם יושמדו,


ג'יימס 3:5 (NRSV) - 5 אז גם הלשון היא איבר קטן, ובכל זאת היא מתהדרת במעללים גדולים. כמה גדול יער בוער באש קטנה!


שמואל א 2:3 (NRSV) — 3 אל תדבר עוד בגאווה רבה, אל תבוא יהירות מפיך; כי ה' אלהי הדעת הוא, ובשקלים בו מעשים.


תהילים 31:18 (NRSV) - 18 ישתקו השפתיים השקרניות המדברות בחוצפה נגד צדיקים בגאווה ובוז.


תהילים 119:69 (NRSV) - 69 המתנשאים מריחים אותי בשקרים, אבל בכל לבי אני שומר את מצוותיך.


משלי 21:24 (NRSV) - 24 האדם הגאה, המתנשא, ששמו "לגלג", מתנהג בגאווה מתנשאת.


שמואל א 15:23 (NRSV) - 23 כי מרד הוא לא פחות חטא מאשר עתידות, ועקשנות היא כמו עוון ועבודת אלילים. כי דחית את דבר ה', גם הוא דחה אותך מלהיות מלך".


נחמיה 9:16–17 (NRSV) - 16 "אך הם ואבותינו פעלו ביומרה והקשיחו את צווארם ולא שמעו למצוותיך; יז סרבו לציית ולא זכרו את הנפלאות אשר עשית בקרבם; אך הם הקשיחו את צווארם וקבעו לחזור לעבדותם במצרים. אבל אתה אלהים הנכון לסולח, חנן ורחמים, אט לכעס ושפת חסד, ולא עזבתם.


נחמיה 9:29 (NRSV) - 29 והזהרת אותם כדי להחזיר אותם לתורה. אף על פי כן נהגו ביומרה ולא שמעו למצוותיכם, אלא חטאו למצוותיכם, אשר יחיה אדם על ידי שמירתם. הם סובבו כתף עקשנית והקשיחו את צווארם ולא צייתו.


איוב 36:8–9 (NRSV) - 8 ואם הם כבולים כבולים ונלכדים בחוטי ייסורים, 9 אז הוא מכריז להם על עבודתם ועל פשעיהם, שהם מתנהגים ביהירות.


תהילים ה, ה (NRSV) — 5 המתפארים לא יעמדו לנגד עיניך; אתה שונא את כל עושי הרשע.


1 Corinthians 4:18 (NRSV) - 18 אבל כמה מכם, שחושבים שאני לא בא אליכם, התנשאו.


טימותיאוס א' ו' 17 (NRSV) - 17 באשר לאלה שבעידן הנוכחי הם עשירים, ציווה אותם לא להיות מתנשאים, או לתמוך בחוסר הוודאות של העושר, אלא באלוהים המספק לנו הכל עבורנו. ההנאה שלנו. 18 הם צריכים לעשות טוב, להיות עשירים במעשים טובים, נדיבים ומוכנים לחלוק, 19 ובכך לאגור לעצמם אוצר של יסוד טוב לעתיד, כדי שיחזיקו בחיים שהם באמת החיים. . [2]


משלי 8:13 (NRSV) - 13 יראת ה' היא שנאת הרע. גאווה ויהירות ודרך הרשע והדיבור המעוות אני שונא.

ירמיהו ט':23–24 (NRSV) - 23 כה אמר ה': אל תתפאר לחכמים בחכמתם, אל תתפאר לגבורים בגבורתם, אל תתפאר לעשירים בעושרו; 24 אך יתפארו בזה המתפארים כי יבינו ויכירו אותי כי אני ה'; אני פועל באהבה, בצדק ובצדקה בארץ, כי בדברים האלה אני מתענג, אומר ה'.


הרומים 11:20 (NRSV) - 20 זה נכון. הם נשברו בגלל חוסר האמונה שלהם, אבל אתה עומד רק דרך אמונה. אז אל תתגאה, אלא תעמוד ביראת כבוד.


1 Corinthians 1:28–31 (NRSV) - 28 אלוהים בחר את השפל והמבוזה בעולם, דברים שאינם, כדי לצמצם דברים שישנם, 29 כדי שאיש לא יתפאר בפני אלוהים. 30 הוא מקור חייכם במשיח ישוע, אשר הפך עבורנו לחכמה מאת ה' וצדקה וקידוש וגאולה.


1 Corinthians 4:7 (NRSV) - 7 כי מי רואה משהו שונה בך? מה יש לך שלא קיבלת? ואם קיבלת, למה אתה מתגאה כאילו זה לא מתנה?


1 קורינתיים 13:4 (NRSV) - 4 האהבה היא סבלנית; אהבה היא אדיבה; אהבה אינה מקנאה או מתפארת או מתנשאת

האפסים 2:8-9 (NRSV) - 8 כי בחסד נושעתם בזכות האמונה, וזה לא מעשה ידיכם; זוהי מתנת אלוהים - 9 לא תוצאה של מעשים, כדי שאיש לא יתפאר.

אלוהים מעניש את המתנשאים


ישעיהו ב':17–18 (NRSV) - 17 גאוות הרוח של אנשים תושפל, וגאוות כל אחד תושפל; וה' לבדו יתנשא ביום ההוא. 18 האלילים יעברו כליל.


שמות יח 11 (NRSV) - 11 עכשיו אני יודע כי ה' גדול מכל האלים כי הציל את העם ממצרים כאשר נהגו בהם ביהירות.


שמואל א 15:23 (NRSV) - 23 כי מרד הוא לא פחות חטא מאשר עתידות, ועקשנות היא כמו עוון ועבודת אלילים. כי דחית את דבר ה', גם הוא דחה אותך מלהיות מלך".


דברי הימים השני 36:15–16 (NRSV) - 15 ה' אלוהי אבותיהם שלח אליהם בעקשנות על ידי שליחיו, כי רחם על עמו ועל מקום מגוריו; 16 אך הם המשיכו ללעוג לשליחי האלוהים, בזים לדבריו, ולגלגו על נביאיו, עד אשר גדל חמת ה' על עמו, עד שלא הייתה תרופה.


נחמיה ט 10 - 10 עשית אותות ומופתים על פרעה ועל כל עבדיו ועל כל עם ארצו כי ידעת כי נהגו בחוצפה נגד אבותינו. עשית לעצמך שם, שנשאר עד היום.


תהילים 75:2–4 (NRSV) - 2 בזמן שנקבע שאשפוט בצדק. 3 כאשר הארץ מתנודדת, עם כל יושביה, אני שומרת על עמודיה. סלה ד, אני אמרתי אל המרהבים אל תתהלל, ולרשעים, אל תשא את קרנך;


תהילים 119:21 (NRSV) — 21 אתה נוזף בחצוף, הארורים, הנודדים ממצוותיך;


תהילים 119:78 (NRSV) — 78 יתבייש יהירים, כי הכניעו אותי בערמה; אשר לי, אהרהר במצוותיך.


ישעיהו 2:11 (NRSV) - 11 עיני האנשים המתנשאים יושפלו, וגאוות כולם תושפל; וה' לבדו יתנשא ביום ההוא.


ישעיהו 5:15 (NRSV) - 15 אנשים משתחוים, כולם מושפלים ועיני המתנשאים מושפלים.


ישעיהו 13:11 (NRSV) - 11 אעניש את העולם על רעתו ואת הרשעים על עוונם; אשים קץ לגאוות המתנשאים, ואשפיל את חוצפה של עריצים.


ירמיהו 50:31–32 (NRSV) - 31 אני נגדך, יהיר, אומר ה' אלוהי צבאות; כי הגיע היום שלך, הזמן שבו אעניש אותך. 32 היהיר יכשיל ויפול ואין מי שיקים אותו, ואנכי אש בעריו ותאכל את כל הסובב אותו.


יחזקאל ז':8–10 (NRSV) - 8 בקרוב עתה אשפוך את חמתי עליך; אני אוציא את הכעס שלי עליך. אדון אותך על פי דרכיך, ואדון אותך על כל תועבותיך. ט עייני לא תחסוך; לא ירחם עליי. כדרכיך אענישך, בעוד תועבותיך בקרבך. אז תדע כי אני ה' הוא אשר מכה. 10 ראה, היום! תראה, זה מגיע! האבדון שלך נעלם. החכה פרחה, הגאווה ניצחה.

 

[1] התנ"ך הקדוש: גרסה סטנדרטית חדשה מתוקנת (נאשוויל: Thomas Nelson Publishers, 1989).

[2] התנ"ך הקדוש: גרסה סטנדרטית חדשה מתוקנת (נאשוויל: Thomas Nelson Publishers, 1989).

נספח 3

How we got our Bible - New Testament.jpg

של צ'אק מיסלר 
איך קיבלנו את התנ"ך שלנו
- עדות חדשה

bottom of page