top of page

~ קריאות לפעולה ~
מנחה את המחויבות של קנדה ל 
פיוס

התייחסות לפיוס הכנסייה

#58 - התנצלות האפיפיור מהכנסייה הקתולית
#59 - חינוך על השפעות הקולוניזציה
#60 - לפתח וללמד תכנית לימודים על רוחניות ילידית
#61 - מימון קבוע לפרויקטים של ריפוי, שפה ופיוס

 

94 קריאות לפעולה

טובת הילד - 1 עד 5
השכלה - 6 עד 12
שפה ותרבות - 13 עד 17
בריאות - 18 עד 24
צדק - 25 עד 42
ממשלות קנדיות והצהרת האומות המאוחדות על זכויות הילידים - 43 עד 44
הכרזה מלכותית ואמנת הפיוס - 45 עד 47

צדדים להסכם ההסדר והצהרת האומות המאוחדות על זכויותיהם של עמים ילידים - 48 עד 49
הון עצמי לעמים ילידים במערכת המשפט - 50 עד 52
המועצה הלאומית לפיוס - 53 עד 56
פיתוח מקצועי והכשרה לעובדי ציבור - 57

התנצלויות ופיוס הכנסייה - 58 עד 61
חינוך ופיוס - 62 עד 65
תכניות נוער - 66
מוזיאונים וארכיונים - 67 עד 70
ילדים נעדרים ומידע קבורה - 71 עד 76
המרכז הלאומי לאמת ופיוס - 77 עד 78
הנצחה - 79 עד 83
תקשורת ופיוס - 84 עד 86
ספורט ופיוס - 87 עד 91
עסקים ופיוס - 92
עולים חדשים לקנדה - 93 עד 94

 
איפה קנדה עומדת עם פיוס
קריאות מדור קודם לפעולה
10 מתוך 94
הושלם
עדכוני מצב
15 מתוך 94
לא התחיל
קריאות לפעולה לפיוס
20 מתוך 94
אבוס
bottom of page